Özgün Makale

COVID-19 Yoğun Bakım Hastalarında Bilişsel Uyaran ve Uyku Hijyeninin Deliryumu Önleyici Etkisi

10.4274/tjsm.galenos.2023.52533

  • Döndü Şanlıtürk
  • Veysel Kaplan
  • Neslihan Dörtkardeş

Gönderim Tarihi: 13.05.2022 Kabul Tarihi: 18.01.2023 J Turk Sleep Med 2023;10(3):206-215

Amaç:

Bu çalışma yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalarına duyusal uyarım ve uyku hijyenini içeren iki bileşenli girişimin deliryum gelişiminin azaltılması üzerine etkisini değerlendirmek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Randomize kontrollü deneysel tasarımla yapılan çalışmaya, müdahale grubunda 43, kontrol grubunda 49 hasta dahil edildi. Çalışma iki ayrı COVID-19 YBÜ’de gerçekleştirildi. Müdahale grubundaki hastalara Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli’ne göre duyusal uyarım ve uyku hijyeni müdahaleleri uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan deney ve kontrol grubu hastaları arasında demografik ve tedavi özellikleri ile vital ve arteriyel kan gazı değerleri açısından istatistiksel olarak fark olmadığı belirlendi (p>0,05). Müdahale sonrası deney grubundaki hastaların %56’sında, kontrol grubundaki hastaların %80’inde deliryum geliştiği ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05).

Sonuç:

Deliryum önlemede kullanılan duyusal uyarım ve uyku hijyeni müdahaleleri yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarında deliryum insidansını azaltmada etkilidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, deliryum, YBÜ, hemşirelik bakımı, uyku hijyeni

Tam Metin (İngilizce)