Özgün Makale

COVID-19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyi ve Uyku Üzerine Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2022.43534

  • Sema Çifçi
  • Vasfiye Bayram Değer
  • Havva Kaçan

Gönderim Tarihi: 13.02.2022 Kabul Tarihi: 27.05.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(1):17-25

Amaç:

Bu çalışma, Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinin üniversite öğrencilerinin anksiyete ve uyku düzeyleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini sağlık bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Veriler öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile Beck Anksiyete Ölçeği ve Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği'nden oluşan bir anket aracılığıyla toplanmıştır.

Bulgular:

Araştırmaya katılan öğrencilerin %70,5’i kadındı. Öğrencilerin %9,0’ı ilaç, %38,4’ü sigara kullanmakta idi. Anksiyete puan ortalamaları ile kronik hastalık öyküsü, sürekli ilaç kullanımı, sigara, yaşadığı ortamda engelli birey olması durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Sürekli ilaç kullananların, ailesinde engelli birey ve/veya 65 yaş üstü birey olanların ve sigara kullananların uyku kalitesi puanları “yüksek” ve anlamlı bulunmuştur. Koronavirüse yakalananların, ailesinde koronavirüse yakalananların ve/veya koronavirüsten vefat eden yakını olan öğrencilerin uyku kalitesi puanları “yüksek” ve anlamlı bulunmuştur.

Sonuç:

Öğrencilerin COVID-19 pandemisi döneminde anksiyete sıklığının arttığı ve uyku kalitesinin bozulduğu söylenebilir. Ailede 65 yaş üzeri bireyin olması, engelli bireyin olması, koronavirüse yakalanmış olması ve/veya yakınlarından birini koronavirüsten kaybetmiş olması, öğrencilerin anksiyete ve uyku kalitesi puanını etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, COVID-19 pandemisi, anksiyete, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)