Özgün Makale

COVID-19 Salgını Sürecinde Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri

10.4274/jtsm.galenos.2021.47560

  • Hülya Kök Eren

Gönderim Tarihi: 28.02.2021 Kabul Tarihi: 31.05.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(3):235-242

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi sürecinde Türkiye’deki bireylerde anksiyete düzeyleri ve uyku kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel tipte olan çalışma, 10 Mayıs-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında, elektronik ortamda toplanmıştır. Çalışmaya 405 kişi katılmıştır. Veri toplama araçları kişisel bilgi formu, Durumluluk-sürekli kaygı envanteri ve Pittsburg uyku kalitesi indeksidir.

Bulgular:

Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, ekonomik durum, çocuk sahibi olma durumu ile durumluluk-sürekli kaygı puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. İyi uyku düzeyinde olan 183 kişinin (%78,9) COVID-19 sonrası uyku sorunu yaşamadığı, kötü uyku düzeyinde olan 113 kişinin (%65,3) COVID-19 sonrası uyku sorunu yaşadığı tespit edilmiştir. Durumluk kaygı ölçeği puanlarının 1 birim artması sonucunda (yani durumluk kaygının atması sonucunda), kötü uyku kalitesi riskinin 1,051 kat daha artacağı (%5,1 artacağı) tespit edilmiştir.

Sonuç:

Çalışmamızda, kadınların, gençlerin, eğitim durumu düşük, ekonomik durumu kötü ve çocuk sahibi olanların anksiyete seviyeleri yüksek bulunmuştur. COVID-19 salgını başlandıktan sonra uyku sorunu yaşayan bireylerin sayısı artmıştır. COVID-19 salgını sürecinde kaygının artması kötü uyku kalitesini artırmıştır. Bu sonuçlar toplum ruh sağlığı hizmetlerinde ruh sağlığı çalışanlarına ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, salgın, anksiyete, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)