Özgün Makale

COVID-19 Salgını Erken Dönemlerinde Genel Popülasyonda Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.93063

  • Yeliz Akkuş
  • Süleyman Şahin
  • Yalçın Kanbay
  • Ali Alpkaan Ünlü

Gönderim Tarihi: 18.01.2021 Kabul Tarihi: 28.02.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(2):142-150

Amaç:

Bu çalışma Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) salgını erken dönemlerinde genel popülasyonda uyku kalitesini etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacı ile planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma kesitsel tipte olup “online survey” (çevrimiçi anket) ile ulaşılan 595 kişi ile tamamlanmıştır. Veriler ‘‘sosyo-demografik özellikler formu”, “Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi”, “Yaygın Anksiyete Bozukluğu ölçeği-7” ile toplanmıştır.

Bulgular:

Bu çalışmada bireylerin uyku kalitesi kötü olup, yaygın anksiyete düzeyi arttıkça uyku kalitesi azalmaktadır. Kentsel bölgede yaşayanlarda ve kronik hastalığı olanlarda uyku kalitesi kötü bulunmuştur.

Sonuç:

Sonuçlar, bu süreçte uyku güçlüğü çeken bireyleri desteklemek için terapötik stratejilerin geliştirilmesi ve sosyal politikaların uygulanması için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, uyku kalitesi, GAD-7

Tam Metin (İngilizce)