Özgün Makale

COVID-19 Pandemisinin Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda PAP Tedavisinin Takibine Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2022.09326

  • Emine Kılıçparlar Cengiz
  • Abdurrahman Neyal
  • Yasemin Ekmekyapar Fırat
  • Ayşe Münife Neyal

Gönderim Tarihi: 10.01.2022 Kabul Tarihi: 06.04.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):204-208

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi, obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) açısından hastalığa özgü bazı problemlerin tekrar düşünülmesini gerektirmiştir. Bu çalışmada, OUAS nedeniyle pozitif hava yolu basıncı uygulayan (PAP) cihazları kullanmakta olan hastaların pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif dosya taramasıyla PAP kullanmakta olan OUAS hastalarından dahil edilme kriterlerini karşılayanlar telefonla aranarak bu anket çalışmasına davet edilmiştir. Katılmayı kabul edenlere pandemi sürecinin günlük yaşamlarını, OUAS tedavilerini ve cihaz kullanımlarını etkileyip etkilemediği sorularak cevaplar kaydedilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 50 hastanın (37 erkek/13 kadın) 11’inin COVID-19 enfeksiyonunu geçirdiği tespit edilmiştir, ancak hiç birinde hastalık belirtileri şiddetli izlenmemiştir. Hasta grubunun yarısında pandemi günlük yaşam aktivitelerini orta ve ileri derecede olumsuz etkilemiştir. Sekiz hasta pandemi döneminde cihazla ilgili sorun yaşadığını (üç hasta cihaza uyum sağlayamadığını, üç hasta maske ile ilgili sorun yaşadığını, iki hasta ise cihaz ayarlarının yetersiz geldiğini) bildirmiştir. Pandemi sırasında beş hastanın cihazı düzensiz kullanmaya başladığı, 10 hastanın ise cihaz kullanmayı bıraktığı anlaşılmıştır.

Sonuç:

COVID-19 pandemisi hasta grubunun yarısında günlük yaşam aktivitelerini orta ve ileri derecede olumsuz etkilemiş, hastaların kayda değer bir bölümünde PAP cihazları ile ilgili ciddi sorunlar yaşanmıştır. Bu dönemde COVID-19 hastalığı dışındaki hastalıkların takip ve tedavi süreci sekteye uğramış, bu durum OUAS hastalarının pandemi döneminde yalnız kalmasına neden olmuştur. Hastalarla bağlantıda kalmayı sağlayacak telekonsültasyon, telefon destek hatları gibi uzaktan izlem araçlarının hızla yaygınlaştırılabileceği sistemleri kurmak hastaya tıbbi destek sağlanabilmesi için yararlı olabilir. Böyle bir süreçte hastanın takibinde destek alınabilecek diğer branşlardaki paydaşların belirlenmesi bundan sonra karşılaşılabilecek benzer süreçlerde hastaların sürekli ve iyi bir sağlık hizmeti almasına imkan sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, obstrüktif uyku apne sendromu, pandemi, pozitif hava yolu basıncı

Tam Metin (İngilizce)