Özgün Makale

COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesinin Psikolojik İyi Oluşla İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

10.4274/jtsm.galenos.2022.78941

  • Sibel Ergün
  • Pelin Palas Karaca
  • Ayse Karadaş
  • Serap Kaynak

Gönderim Tarihi: 23.05.2022 Kabul Tarihi: 15.09.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(1):84-90

Amaç:

Bu çalışmada, Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinde üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşla uyku kalitesi ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma 972 üniversite öğrencisi ile yürütülen web tabanlı kesitsel bir çalışmadır. Veriler kişisel bilgi formu, psikolojik iyi oluş ölçeği (PİOÖ) ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile toplanmıştır.

Bulgular:

Araştırmada öğrencilerin %92,4’ünün kötü uyku kalitesi (6 ve üzeri puan) PUKİ puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin PUKİ puan ortalaması 8,41±2,24, PİOÖ puan ortalaması ise 42,35±8,85 saptanmıştır. Öğrencilerin PİOÖ ile PUKİ puanları arasında güçlü negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r: -0,335; p=0,000; p<0,01).

Sonuç:

COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitimle öğrenim gören üniversite öğrencilerinin uyku kalitesi ve psikolojik iyi oluş açısından risk altında olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID- 19, üniversite öğrencisi, pandemi, uyku kalitesi, psikolojik iyi oluş

Tam Metin (İngilizce)