Özgün Makale

COVID-19 Pandemisinde Hemodiyaliz Hastalarında Uyku Bozuklukları, Depresyon ve Anksiyete

10.4274/jtsm.galenos.2023.66588

  • Elif Torun Parmaksız
  • Ergün Parmaksız

Gönderim Tarihi: 14.10.2022 Kabul Tarihi: 24.04.2023 J Turk Sleep Med 2024;11(1):39-44

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) yalnızca hayatı tehdit etmekle kalmamış, aynı zamanda halk sağlığı, ekonomi ve ruh sağlığı üzerinde bir yük oluşturmuştur. Hastane ziyaretleri azalmıştır, ancak hemodiyaliz (HD) gibi bazı özel durumlar aksatılamaz ve hastaneye geliş-gidişlerin devamı gerekir. Anksiyete ve depresyon HD hastalarında önemli sorunlardır. COVID-19 pandemisi sırasında HD hastalarında anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları semptomlarını değerlendirmeyi ve psikolojik sıkıntı ile ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bu gözlemsel, kesitsel çalışmada, HD hastalarından sosyodemografik faktörler, eğitim düzeyi, istihdam ve ekonomik durum ve medeni durum hakkında anket doldurmaları istendi. COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili endişeleri, COVID-19 ile enfekte olup olmadıkları, hastaneye veya yoğun bakım ünitesine yatırılıp yatırılmadığı soruldu. Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ), Beck depresyon anketi ve Beck anksiyete anketi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 50,9±14,6 (22-76) olan 50 hasta değerlendirildi; 19’u (%32,8) COVID-19 ile enfekte olmuş ve 10’u (%15,5) hastanede tedavi edilmişti. On beş hastanın ağır akut solunum yolu sendromu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) ile enfekte olmuş ev temaslıları vardı ve dört hasta yakınını kaybetmişti. Çoğu (%69) COVID-19 haberlerinden etkilenmediklerini bildirirken, %29’u medyanın endişelerini artırdığını söyledi. Çoğunluğunda (n=36, %59) uyku kalitesi kötüydü (PUKİ ≥5). COVID-19 geçirmenin uyku kalitesine zarar verdiği görüldü. COVID-19 geçirenlerin %68,4’ünde kötü uyku kalitesi görülürken, SARS-CoV-2 ile enfekte olmayan hastalarda bu oran %59’du.

Sonuç:

Uyku kalitesinin COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilendiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, COVID-19, uyku

Tam Metin (İngilizce)