Özgün Makale

COVID-19 Pandemisi Sırasında Obstrüktif Uyku Apne Hastalarının Anksiyete Düzeyleri, Uyku Kalitesi ve Takibi

10.4274/jtsm.galenos.2021.76476

  • Füsun Fakılı
  • Nazan Bayram

Gönderim Tarihi: 31.05.2021 Kabul Tarihi: 22.12.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(2):147-152

Amaç:

Obezite, hipertansiyon ve diyabet, şiddetli Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pnömonisi gelişme riskini artırdığı gibi, aynı zamanda obstrüktif uyku apne sendromunun da (OUAS) en sık görülen komorbidite nedenidir. OUAS’li hastaların hastane içi değerlendirme ve testleri pandemi nedeniyle ertelenmiştir. Biz bu çalışmada, pandemi sırasında OUAS’li hastaların Epworth uykululuk skoru (ESS), pozitif hava yolu basıncı (PAP) cihazlarının kullanımı, uyku kalitesi, kilo değişimi, COVID-19 ile ilgili kaygı, hastaneye başvuru sırasında kaygı, SARS-CoV-2 bulaşı ve ev içi temas değişikliklerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Pandemi döneminde, uyku merkezimizde daha önce uyku apnesi tanısı alan hastalar (n=202) telefonla aranarak COVID-19, kaygı düzeyleri, PAP kullanımı, kilo değişimi, uyku kalitesi ve OUA ile ilgili anket yapıldı.

Bulgular:

Hipertansiyon ve diyabet en sık görülen komorbiditeler olarak tespit edildi. Genel olarak, OUAS’li hastaların bir kısmı kilo almış, PAP tedavisini bırakmış ve pandemi öncesi döneme kıyasla ESS skorları artmıştı. COVID-19 nedeniyle hastaneye başvuru kaygısı, COVID-19 kaygısından daha yüksek bulundu. COVID-19 riski nedeniyle hastaneye başvuru sırasındaki kaygı düzeyi ile tanı anında ölçülen ESS arasında pozitif bir ilişki mevcuttu (r=0,203 p=0,004). Pandemi döneminde, katılımcıların %77’sinde daha iyi uyku kalitesi görüldü.

Sonuç:

Tanı anında ESS’si yüksek olan, PAP kullanan, COVID-19 pozitif olan veya ev içi teması olan OSA hastaları teletıp ile yakından izlenmelidir. Gelecek araştırmalarda, OUAS olan bireylerde uyku kalitesi ve evden çalışmanın etkileri incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, uyku apnesi, kaygı düzeyleri, uyku kalitesi, teletıp

Tam Metin (İngilizce)