Özgün Makale

COVID-19 Pandemi ve Normalizasyon Sürecinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Cihaz Uyumunu Etkileyen Faktörler

10.4274/jtsm.galenos.2021.89421

  • Esra Aydın Sünbül
  • Rahşan Karacı
  • Hüseyin Güleç
  • Füsun Mayda Domaç

Gönderim Tarihi: 04.04.2021 Kabul Tarihi: 29.06.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(1):16-20

Amaç:

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), yaygın görülen uyku ile ilişkili bir solunum bozukluğudur. Sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) tedavisi, OUAS’nin en etkili tedavisi olmakla birlikte, psikolojik semptomlar ve diğer uyku bozuklukları varlığında CPAP tedavisine uyumda güçlükler yaşanabilmektedir. Biz de çalışmamızda, Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi ve normalleşme sürecinde OUAS hastalarının cihaz uyumluluğunda salgın öncesi döneme göre farklılık olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmamız retrospektif olgu-kontrol çalışması olup çalışmaya 27.03.2020-01.07.2020 tarihleri arasında uyku polikliniğine cihaz kontrolü için başvuran ve en az 1 aylık cihaz kullanım süresi olan 190 OUAS hastası dahil edilmiştir. COVID-19 pandemi-normalleşme süreci ile pandemi öncesindeki ortalama CPAP kullanım süreleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Cihaz kullanım sürelerine bakıldığında pandemi öncesi ortalama kullanım süresi 5,3±0,6 saat iken pandemi sonrası ortalama cihaz kullanım süresi 4,5±0,9 saatti. Elli dört hastanın cihaz kullanım süresi pandemi öncesi 4 saatin üzerindeyken, pandemi sonrası 4 saatin altına düşmüştü. Yeterli cihaz kullanım süresi olan hastalarla yetersiz cihaz kullanım süresi olan hastalar karşılaştırıldığında, aralarında insomni, anksiyete ve sirkadyen ritim bozukluğu açısından anlamlı fark olduğu görüldü.

Sonuç:

OUAS hastalarına COVID-19 pandemi döneminde insomni, sirkadyen ritim bozukluğu, kabus bozukluğu gibi uyku bozuklukları eklenmiştir. Eklenen bu uyku bozukluklarının, OUAS hastalarının cihaz uyumunu etkilediği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, CPAP uyumu, obstrüktif uyku apne, pandemi

Tam Metin (İngilizce)