Özgün Makale

COVID-19 Pandemi Sürecinde Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2022.42104

  • Esra Tural Büyük
  • Zeynep Öztürk Savaş

Gönderim Tarihi: 16.12.2021 Kabul Tarihi: 06.05.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):232-237

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Koronavirüs (COVID) pandemisi sürecinde ergenlerde internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olup bir il merkezinde bulunan liselerde Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, bu liselerde eğitim gören 13-18 yaş aralığındaki öğrenciler oluşturmuş olup çalışma 413 öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında tanıtıcı bilgi formu, internet bağımlılığı ölçeği ve Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için, SPSS 21 istatistik programında sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, t-testi, varyans analizi (ANOVA), Kruskal-Wallis testi ve spearman korelasyon analizi testlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular:

Pandemi sürecinde ergenlerin %40,9’unun günde 4-6 saat internette vakit geçirdiği ve %85,2’sinin kötü uyku kalitesine sahip olduğu saptanmıştır. Ergenlerin internet bağımlılığı ölçeği (İBÖ) toplam puan ortalamaları 20,30±8,87 ve PUKİ toplam puan ortalamaları 8,19±2,50 olarak saptanmıştır. COVID sürecinde eğitim amacı dışında günlük internet ile geçirilen süre ve COVID öncesi sürece göre internet ile geçirilen sürenin özelliği ile İBÖ toplam puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Ergenlerin İBÖ ve PUKİ ölçek toplam puan ortalamaları arasında anlamlı, pozitif yönde ve zayıf bir ilişki olduğu (r=0,216, p<0,000) saptanmıştır.

Sonuç:

Ergenlerin internet bağımlılık düzeyleri arttıkça daha fazla uyku problemleri yaşadıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, COVID, pandemi, internet bağımlılığı, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)