Özgün Makale

COVID-19 Karantina Sürecinde Beslenme Değişikliği: Uyku Değişikliği, Kaygı ve Mutluluk Faktörleri Odaklı Bir Çalışma

10.4274/jtsm.galenos.2022.86570

  • Sabiha Gökçen Zeybek
  • Gonca İnanç
  • Adile Öniz
  • Murat Özgören

Gönderim Tarihi: 01.04.2022 Kabul Tarihi: 18.05.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):254-262

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisi, halk sağlığını korumak ve riski önlemek için karantina sürecini zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe dilini konuşan popülasyonda uygulanan karantina sürecinin beslenme değişikliği üzerine etkisini değerlendirmektir. Ayrıca bu çalışmada, beslenme ve uyku düzeni değişiklikleri ile kaygı ve mutluluk durumu arasındaki ilişki de değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada Google Forms uygulaması kullanılarak anket formu oluşturulmuş ve bu anket formu ile bilgiler toplanmıştır. Genel bilgiler sosyo-demografik bilgi formu ile sorgulanmıştır. Beslenme ve uyku düzenindeki değişiklikler ise öz değerlendirme yöntemiyle sorulan kapalı uçlu sorularla değerlendirilmiş ve Likert tipi soru tekniğiyle de kaygı ve mutluluk düzeyine ilişkin bilgiler elde edilmiştir.

Bulgular:

Anket formunu eksiksiz dolduran ilk 900 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların neredeyse yarısı beslenme değişiklikleri yaşadığını ve %54,1’i ise yaşamadığını bildirmiştir. Ayrıca kadınların erkeklere göre daha fazla beslenme düzeninde değişiklik yaşadığı belirlenmiştir (p≤0,001). Aynı zamanda katılımcılar, karantina sürecinin uyku düzelerinde de değişikliğe neden olduğunu beyan etmiştir. Bununla birlikte, uyku düzeni değişiklikleri yaşayan katılımcılarda beslenme değişiklikleri de önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Çalışma sonucunda, artan mutluluk ve kaygı düzeylerinin beslenme değişiklikleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (p≤0,001). Beslenmeden bağımsız olarak, uyku düzeni değişikliklerinin kaygı ve mutluluk seviyesinde artış olduğunu bildirenlerde daha fazla olduğu saptanmıştır (p≤0,001). Cinsiyetler arası farklılığa bakıldığı zaman kadınların erkeklere göre daha fazla uyku sorunu yaşadığı belirlenmiştir (p=0,006).

Sonuç:

Halk sağlığından sorumlu kişiler, karantina gibi kriz süreçlerinin halk sağlığı üzerinde kısa ve/veya uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceğinin farkında olmalı, toplumsal ve bireysel farkındalığı artırmaya çalışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, uyku değişikliği, kaygı ve mutluluk durumu

Tam Metin (İngilizce)