Özgün Makale

COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren ve Geçirmeyen Kadınlar Arasındaki Uyku Bozukluklarının Karşılaştırılması

10.4274/jtsm.galenos.2022.66376

  • Sümeyra Damsarsan
  • Handan Özcan

Gönderim Tarihi: 06.05.2022 Kabul Tarihi: 02.08.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(1):54-59

Amaç:

Bu araştırmanın amacı Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) geçiren ve geçirmeyen kadınlar arasındaki uyku bozukluklarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmada uyku problemlerinin değerlendirilmesi için “Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi” kullanılmıştır. Araştırma örneklemi G*Power 3.1 yöntemiyle birinci grup 60 (COVID-19 geçiren), ikinci grup 60 (COVID-19 geçirmeyen) olmak üzere 120 olarak belirlenmiştir. Kayıplar göz önüne alınarak toplamda 141 kadın ile görüşülmüştür. Pandeminin devam etmesi sebebi ile formlar sosyal medya ortamında Google form ile doldurulmuştur. Araştırma verileri Statistical Package for Social Sciences for Windows 22.0 programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 22,241±6,593 (min: 18, maks: 58) idi. COVID-19 geçiren grup arasında uyku problemlerini haftada birkaç kez sıklıkla ve ara sıra görüldüğü, kadınların uykuya dalmada zorluk yaşadıkları tespit edildi. COVID-19 geçiren ve geçirmeyen kadınlar arasında uyku kalitesinin değerlendirilmesi sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edildi. COVID-19 geçiren kadınlar arasında öznel uyku kalitesi, uyku latansı, alışılmış uyku etkinliği, uyku ilacı kullanımı, gündüz uyku işlev bozukluğu ve toplam uyku kalitesi puanlarının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Sonuç:

COVID-19 geçiren kadınlar arasında uyku kalitesi daha düşüktür. COVID-19 sürecinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi ve uyku problemlerinin kısa sürede belirlenerek tedavi edilmesi önemlidir. Özellikle COVID-19 sürecinde yaşanılan kaygı ve stresle baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi ve tanı alan kişilerin bu konuda da farkındalıklarının sağlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, uyku kalitesi, kadın

Tam Metin (İngilizce)