Konuşma Metinleri

BİYOELEKTRİK UYANIKLIK (AROUSAL)VE SİKLİK ALTERNAN PATTERN SKORLAMASI

  • Nergiz Hüseyinoğlu

J Turk Sleep Med 2019;6(4):31-33

AROUSAL

Biyoelektrik uyanıklık reaksiyonu (arousal) uyku evresinin daha yüzeysel uyku evresine kaymasıdır ve EEG aktivitesinde hızlanmaya neden oluyor. N1, N2 ve REM uyku evrelerinde zemin aktivitesi daha hızlı frekanslara kayıyor (örneğin alfa aktivitesine veya daha yüksek frekanslara). N3 uyku evresinde ise temel EEG aktivitesi olan yavaş delta aktivitesi arousal sırasında teta aktivitesine, alfa aktivitesine ya da daha hızlı frekanslara geçiş yapar.

Arousal skorlaması, sadece EEG kanalı üzerinden yapılmaktadır. 

EEG frekansındaki ani değişiklikler  saptamak için santral ya da oksipital kanalı kullanılabilir.

Arousal: aşağıdaki kural ve durumlara uyan, iğcik olmayan teta, alfa ve/veya 16Hz’den büyük frekansta EEG’de ani şiftlerdir:

  1. “Arousal” öncesi en az 10 sn süreli uyku olmalıdır.
  2.  İki arousal arasında en az 10 sn süreli uyku olmalıdır.
  3. EEG frekans değişikliğinin arousal olarak skorlanması için 3sn ve daha uzun süreli olmalıdır.
  4. NREM uykusundaki arousallar submental EMG amplitüdünde artışa neden olmayabilir.
  5. REM uykusundaki arousallara mutlaka eşzamanlı submental EMG amplitüdünde artış eşlik etmelidir.
  6. Artefakt, K kompleksleri  veya delta dalgaları, en az bir derivasyonda bunlara eşlik eden EEG frekans değişiklikleri ile birlikte değilse arousal olarak skorlanmazlar. Bu aktiviteler EEG değişikliğinden önce ortaya çıkıyorsa 3sn kuralına ulaşmaya dahil edilmezler. EEG frekans değişikliği içinde oluşan artefakt veya delta dalgası süre kriterine dahil edilir.
  7.  Eş zamanlı olmayan, ancak bitişik EEG ve EMG değişiklikleri, her biri 3sn’den kısa süreli iseler, birlikte 3sn’den uzun süreli olsalar bile arousal olarak skorlanmazlar.
  8. NREM uykusunda 10sn içinde birden fazla 3sn’den kısa süreli alfa intrüzyonları arousal olarak skorlanmazlar. 3sn’den uzun süreli alfa intrüzyonları ise öncesinde 10 sn süreli alfasız uyku olması durumunda arousal olarak skorlanır.
  9.  EMG, solunum ve EKG kanallarından ek bilgi sağlanarak, arousal skorlamasındaki güvenirlik düzeyi arttırılabilir. Ancak, arousal skorlaması sadece bu ek bilgilere dayandırılamaz ve bu ek bilgiler arousal skorlama kurallarında yer almaz. 

SİKLİK ALTERNAN PATTERN

Bazen NREM uyku EEG’sinin zemin aktivitesi periyodik EEG aktivitesi tarafından kesintiye uğrayabilir. Bu aktivite “siklik alternan pattern” (CAP) olarak adlandırılır. EEG özellikleri açısından Faz A, Faz B ve Periyot C olarak bölünmektedir.  A fazında görülen EEG paternleri : delta börstleri, verteks keskinleri, K kompleksleri, polifazik börstler, K-alfa  ve EEG arousallarıdır. B fazı ise ara dönemdeki zemin ritmini temsil etmektedir. Faz A ve Faz B’nin toplamı ise Periyot C’dir.

CAP skorlaması için gerekli kurallar aşağıdaki gibidir:

1. CAP dizisinin başlama ve bitişi:

- CAP dizisi birbirini izleyen CAP sikluslarından oluşur.

- CAP siklusu faz A ve onu izleyen Faz B’den oluşur.

- Tüm CAP dizileri bir faz A ile başlar ve faz B ile biter.

- Her bir faz 2-60 sn sürelidir.

2. Non-CAP

- 60 sn’den uzun süreli olarak CAP’ın görülmemesi non-CAP olarak kabul edilir.

- İzole bir faz A non-CAP olarak sayılır (öncesinde ya da sonrasında bir faz A ama arada 60 sn’den fazla süre olması durumunda)

- CAP dizisi faz A ile sonlandığında bu non-CAP olarak kabul edilir.

- Bu CAP dizisinden non-CAP dizisine geçişi sağlar

3. CAP dizisinin saptanması  için minimal kriterler

- CAP dizileri için süre ve CAP sikluslarının sayısı açısından bir üst sınır yoktur.

- Minimal kriter olarak en az 2 CAP siklusu CAP dizisi tanımlanması için gereklidir

- CAP siklusları A+B (interval <60 sn) fazlasından oluşmak zorundadır, sondaki tek faz A non-CAP olarak kabul edilir

4. Genel kurallar

- Bir A fazı onun 2-60 sn öncesinde ya da sonrasında bir diğer A fazı varsa CAP dizisi içinde skorlanır

- CAP dizisi başlangıcında en az 60 sn süreli non-CAP (NREM uyku paterni) olmalıdır

- Üç istisnai durum:

- İlk CAP dizisinin NREM uykunun hemen başlangıcında ortaya çıkması

- Uyanıklıktan uykuya geçiş ardından

- REM’den NREM uykuya geçiş sonrasında

5. Faz kayması

-NREM uykusu içinde bir CAP dizisi eğer CAP skorlaması için yeterli koşulları sağlıyorsa; bir uyku evre değişikliği tarafından kesintiye uğratılmaz, CAP dizisi diğer uyku fazına geçişe dek uzayabilir, bir CAP dizisi farklı faz A ve faz B aktivitelerini içerebilir.

6. REM uyku evresi

-CAP dizileri NREM uykusundan REM’e geçiş öncesinde yoğundur ve REM başlamadan hemen önce kaybolurlar

- REM uyku evresinde EEG’de senkronizasyon kaybı

-normal koşullarda REM uykuda CAP görülmez (bazı patolojik olaylarda 60 sn kısa sürelerle tekrarlayan faz A’lar ortaya çıkabilir.

7. Hareket artefaktları

- CAP dizinleri beden hareketleri ile tetiklenebilir ya da kaybolabilir

- beden hareketleri 2-60 sn zaman aralığında bir ya da daha fazla faz A aktivitesinin ortaya çıkmasına neden olabilir.