Özgün Makale

Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Uyku ile İlgili Bozukluklar, Rüyayla İlgili Faktörler ve Kabusların İlişkileri: Koroner Arter Stenozu, Göğüs Ağrısı ve Somatik Semptomların Şiddeti

10.4274/jtsm.galenos.2020.65707

  • Mostafa Bahremand
  • Marzieh Parvin
  • Saeid Komasi

Gönderim Tarihi: 23.04.2020 Kabul Tarihi: 16.08.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(3):155-161

Amaç:

Uyku ile ilişkili bozukluklar ve kabuslar gibi hızlı göz hareketi-uyku parasomnileri, miyokard infarktüslü (Mİ) hastalar gibi klinik popülasyonlarda yaşam kalitesi için tehdit edici faktörler arasındadır. Bu çalışma, Mİ hastalarında uyku ile ilişkili bozukluklar, rüya ile ilgili faktörler ve kabusların ilişkilerini araştırmak için yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışmada, İran’ın batısındaki bir hastaneye yatırılan 222 Mİ hastası, Haziran-Aralık 2018 döneminde çalışmaya katıldı. Hastalar, uyku ve rüya ile ilgili birkaç standart aracı tamamladı. Stenozun şiddeti ve yaygınlığı, uzman bir kardiyolog tarafından anjiyografi kullanılarak değerlendirildi. Veriler, Pearson korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular:

Hastaların (%51,8 erkek) ortalama (± standart sapma) yaşı 63,6±51,3 yıl idi. Kötü uyku kalitesi prevalansı %98,2 idi. Somatik semptomlar en güçlü olarak kötü uyku kalitesi (p<0,001), uyku özyeterliği (p<0,001), kabus sıklığı ve şiddeti (p<0,001) ve duygusal olarak olumsuz rüya (p=0,006) ile korelasyon gösterdi. Göğüs ağrısı ve stenozun şiddeti, uyku ile ilgili bozuklukları veya rüya ile ilgili faktörlerin hiçbirini açıklayamadı. Korkulu rüya içeriğine sahip hastalarda, korku içeriği olmayanlara göre somatik semptomlar (p<0,001) ve göğüs ağrısı (p=0,029) daha azdı.

Sonuç:

Stenoz şiddeti veya göğüs ağrısına kıyasla, somatik semptomlar en güçlü olarak uyku ile ilgili bozukluklar ve uyku özyeterliliği ve duygusal olarak olumsuz rüya ile birlikte kabus sıklığı ve ciddiyetini içeren uyku ile ilişkili faktörler ile korelasyon gösterirler. Bununla birlikte, somatik semptomlar ile korkulu rüya içeriği arasındaki ilişki karmaşık bir fenomendir. Birkaç takip aşamasına sahip gelecekteki boylamsal çalışmalar değerli bulgular sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Arter stenozu, Göğüs ağrısı, Rüya, Miyokard infarktüsü, Uyku bozuklukları, Somatik semptomlar

Tam Metin (İngilizce)