Özgün Makale

8-18 Yaş Migren Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.83702

  • Fulya Eren
  • Günay Gül
  • Hülya Yazar
  • Dursun Kırbaş

Gönderim Tarihi: 31.01.2021 Kabul Tarihi: 17.02.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(3):180-185

Amaç:

Migren, pediyatrik baş ağrıları arasında en sık görülen birincil baş ağrısıdır. Sık görülmesi nedeniyle çocuklar ve ebeveynler üzerinde olumsuz etkiye neden olmakta, ayrıca yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Migren ve diğer birincil baş ağrıları uyku kesintisine, uykusuzluğa, aşırı uyuma ve gündüz uyumasına neden olabilir. Bu çalışmada, migren tanısı alan 8-18 yaş arası çocuklarda eşlik eden uyku bozukluklarını ortaya çıkarmak ve yaşam kalitesini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Uluslararası baş ağrısı sınıflaması kriterlerine göre aurasız migren tanısı ile takip edilen, sadece atak tedavisi alan 8-18 yaş arası 43 çocuk veya ergen çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu baş ağrısı olmayan 48 çocuk ve adölesandan oluşturuldu. Hasta ve kontrol grubu ebeveynlerine ‘‘çocuklar için uyku davranışları anketi’’ ve ‘‘pediyatrik yaşam kalitesi envanteri’’ testleri uygulandı.

Bulgular:

Hasta grubunun (15 erkek, 28 kadın) yaş ortalaması 13,81±2,78 idi. Kontrol grubunun (25 erkek, 23 kadın) yaş ortalaması 12,56±3,5 idi. Fiziksel sağlık toplam puanı (p=0,000), duygusal işlevsellik, okul işlevselliği (p<0,000), psikososyal sağlık toplam puanı (p<0,000), toplam puan kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha düşüktü. Sosyal işlevsellik puanında (p=0,383) anlamlı bir fark yoktu. Uyku davranışında da gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).

Sonuç:

Bu çalışmada, pediyatrik yaşam kalitesi envanterinin sosyal işlevsellik puanlarındaki azalma dışında, sonuçlar literatürdeki çalışmalarla benzerdir. Bu sonuç, migren tanısının doğru olmasının, çocuk ve ergenlerde ağrı kontrolü için uygun tedavinin uygulanmasının önemini göstermektedir. Uzmanlar ve ebeveynler olası sosyal sorunlar açısından dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik migren, yaşam kalitesi, uyku bozuklukları

Tam Metin (İngilizce)