Sözel Bildiriler

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA ARALIKLI HİPOKSİNİN PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  • Mustafa Emir Tavşanlı
  • Gülçin Benbir Şenel
  • Ayşegül Gündüz
  • Derya Karadeniz
  • Nurten Uzun Adatepe

J Turk Sleep Med 2019;6(4):108-108

AMAÇ:

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) apne ve hipopneler esnasında ortaya çıkan sempatik aktivasyon ve aralıklı hipoksi sonucunda mikrovasküler dolaşımdaki endotelial fonksiyonu bozar ve hipertansiyon, ateroskleroz gibi komplikasyonlare neden olur. OUAS’ın periferik sinir sistemi üzerindeki olası etkisi ve etki mekanizması ise henüz kesin olarak gösterilememiştir. Çalışmamızda, OUAS tanısı almış hastaların santral ve periferik sinir sistemlerinin değişik kademelerini inceleyerek, periferik sinir sisteminde OUAS ile ilişkili bir bozukluk olup olmadığı araştırılmıştır.

METOT:

Çalışmamıza OUAS tanısı alan 12 kadın ve 8 erkek hasta ile sağlıklı kontrol grubu olarak 10 kadın ve 8 erkek birey dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara sinir ileti çalışması; somatsensoriel, görsel ve işitsel yolaklar için uyandırılmış potansiyeller; beyinsapı ve subkortikal yapıları incelemek için göz kırpma refleksi çalışması ve motor korteks ile kortikospinal yolağı incelemek için transkranyal manyetik stimulasyon incelemeleri yapılmıştır.

BULGULAR:

Sinir ileti çalışmalarında OUAS grubunda sağlıklı kontrollere göre ulnar sinir motor amplitüdü (p=0,015) ile sural sinir duysal amplitüdü (p=0,026) anlamlı olarak düşük elde edilmiştir. VEP yanıtlarındaki ortalama P100 amplitüdleri OUAS grubunda 7.11±2.73 µV iken sağlıklı grupta 9.75±3.52 µV olarak elde edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük olduğu görülmüştür (p=0,022). Korelasyon analizinde P100 yanıt amplitüdlerindeki düşme ile oksijen desatürasyonu arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (p= 0,026).

SONUÇ:

Çalışmamızda elde edilen bulgular, OUAS’ta periferik sinir sisteminde etkilenme olduğunu ve muhtemelen kronik aralıklı hipoksiye bağlı meydana geldiğini göstermektedir.