Özgün Makale

COVID-19 Pandemisinde Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.30092

  • Merve Koca Kosova
  • Sercin Kosova

Gönderim Tarihi: 25.06.2021 Kabul Tarihi: 04.11.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(2):115-119

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisinin sınırlamaları ile öğrencilerin yaşam tarzlarında büyük değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, lise ve üniversite öğrencilerinin pandemi dönemindeki fiziksel aktivite durumları ve uyku kalitelerinin belirlenmesi ve uyku kalitesi bulgularının fiziksel aktivite durumlarına göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Veriler elektronik olarak toplandı. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nin (UFAA) kısa formu ve Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) ölçeği kullanıldı. UFAA skoruna göre ayrılan gruplar arasındaki farkın belirlenmesinde Kruskal-Walllis testi kullanıldı. UFAA skorundan elde edilen metabolik eşdeğer (MET) ile PUKİ skoru arasındaki korelasyon Spearman korelasyon analizi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

İnaktif olan öğrencilerin oranı %27,1 iken, minimal aktif olanların oranı %38,1 idi. Ayrıca öğrencilerin %66,5’inin uyku kalitesi kötüydü. UFAA puanına göre ayrılan üç grupta PUKİ toplam puanı ile uyku bileşenleri arasında anlamlı fark yoktu. MET (dk/hafta) ile PUKİ skoru arasında korelasyon yoktu.

Sonuç:

Bu bulguların, öğrencilerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerinin sonucu olduğu düşünülmektedir. Pandemi sonrasında bu yaşam tarzı kalıcı hale gelebilir ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle,öğrenciler bu konuda bilinçlendirilmeli ve ulaşılabilir çözüm önerileri oluşturulmalıdır. Bununla birlikte, fiziksel aktivite ve uyku kalitesi arasındaki olası etkileşimi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, uyku kalitesi, genç yetişkinler, COVID-19

Tam Metin (İngilizce)