Özgün Makale

COVID-19 Pandemi Öncesi ve Sürecinde Çocukların Teknolojik Cihaz Kullanımı ve Uyku Alışkanlıklarının İncelenmesi

10.4274/jtsm.galenos.2022.82612

  • Zeynep Öztürk Savaş
  • Esra Tural Büyük

Gönderim Tarihi: 10.06.2022 Kabul Tarihi: 10.10.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(2):98-103

Amaç:

Bu araştırma Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi öncesi ve sürecinde 5-12 yaş çocukların teknolojik cihaz kullanım durumları ve uyku alışkanlıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma Mart 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında bir ile bağlı bir anaokulu, 3 ilkokul ve 3 ortaokulda eğitim gören 5-12 yaş 488 çocuğun ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri “Ebeveyn ve Çocuk Bilgi Formu”, “Teknolojik Cihaz Kullanım Durumu Anketi” ve “Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi (ÇUAA)” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik testler ve parametrik testler kullanılmıştır.

Bulgular:

Araştırmada çocukların kullandıkları cihaz ve sürelerinin COVID-19 pandemi süreci öncesi ve sürecinde arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Çocukların %100’nün klinik olarak uyku sorunu olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin eğitim durumu ve gelir durumu ile ÇUAA puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca çocuğun günlük teknolojik cihaz kullanım süresi ile ÇUAA puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Sonuç:

COVID-19 pandemi sürecinde 5-12 yaş arası çocukların teknolojik cihazlarla fazla zaman geçirmesi çocukların uyku alışkanlıklarına olumsuz etki gösterdiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uyku, teknolojik cihaz, çocuk, COVID-19, pandemi

Tam Metin (İngilizce)