Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne’de Hipoksiye Bağlı Periferal Sinir Fonksiyonu Değişiklikleri

10.4274/jtsm.galenos.2019.27147

  • Aynur Yılmaz Avcı
  • Suat Avcı

Gönderim Tarihi: 23.12.2018 Kabul Tarihi: 15.05.2019 J Turk Sleep Med 2019;6(2):37-42

Amaç:

Periferik nöropati için risk faktörlerinden birinin kronik hipoksi olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, aralıklı hipoksinin periferal sinirler üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) hastalarında aralıklı hipoksi ve periferik sinir fonksiyonu arasındaki ilişki değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif çalışmaya polisomnografi (PSG) ve elektronöromiyografi uygulanmış 86 hasta alındı. Periferik sinirleri ve akciğer fonksiyonlarını etkileyen hastalıkları olan katılımcılar çalışma dışı bırakıldı. Hipoksi parametreleri PSG çalışmasından elde edildi. Tüm hastaların alt ekstremite motor ve duyu siniri iletim çalışmaları değerlendirildi.

Bulgular:

OSA’lı hastalarda kontrollere göre peroneal sinir distal motor latansı ve sural duyusal sinir aksiyon potansiyeli amplitüdü düşük ve hızı anlamlı olarak yavaştı (p<0,001, p<0,04, p<0,001, sırasıyla). Yaş ve vücut kitle indeksi için ayarlama yapıldıktan sonra, sonuçlar anlamlı kaldı (p<0,001, p<0,01, p<0,001, sırasıyla). Sinir iletim sonuçları hipoksi parametreleri ile anlamlı olarak korele idi. Karıştırıcı faktörler ayarlandıktan sonra, lojistik regresyon analizleri, hipoksi parametrelerinin sinir iletimi sonuçlarıyla bağımsız olarak ilişkili olduğunu gösterdi.

Sonuç:

OSA ve aralıklı hipoksi, hem motor hem de duyusal sinir iletimini etkileyebilmekte, bu da subklinik sensorimotor periferik nöropatinin OSA ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. OSA ve ilgili aralıklı hipoksi, aksonal ve demiyelinizan nöropatinin bir nedeni olabilir.

Anahtar Kelimeler: Uyku Apne sendromu, uykuda solunum bozukluğu, elektromiyografi, hipoksi, nöropati

Tam Metin (İngilizce)