Özgün Makale

Levetirasetam Monoterapisi Altında Epilepsi Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu

10.4274/jtsm.69188

  • Gülnihal Kutlu
  • Fatma Genç
  • Yasemin Ünal
  • Dilek Aslan Öztürk
  • Abidin Erdal
  • Yasemin Biçer Gömceli

Gönderim Tarihi: 18.12.2017 Kabul Tarihi: 28.03.2018 J Turk Sleep Med 2018;5(1):12-16

Amaç:

Huzursuz Bacak sendromu (HBS) sık görülen bir nörolojik hastalıktır. Levetirasetam (LEV) etkili ve geniş spektrumlu bir antiepileptik ilaçtır. Bu çalışmanın amacı epilepsi tanısı ile LEV monoterapisi alan hastalarda HBS sıklığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Epilepsi polikliniğinde takip edilen 1680 hastanın dosyası iki nörolog tarafından gözden geçirildi. En az 6 aydır LEV monoterapisi alan 107 hasta ve 120 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. HBS değerlendirmesi için Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu’nun kriterleri göz önüne alındı.

Bulgular:

Sağlıklı kontrollerin ortalama yaşı 39,17±16,12 yıl iken, hastaların ortalama yaşı 38,26±17,39 yıldı. Her iki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel anlamlı bir fark yoktu. Ortalama LEV kullanım süresi 28,34 aydı. LEV kullanım dozu 500-3000 mg/gün arasındaydı. HBS 7 (%5,83) sağlıklı kontrolde görülürken, LEV tedavisi öncesi 4 hasta (%3,73) HBS’ye sahipti. LEV tedavisine başladıktan sonra iki hastanın HBS semptomları kayboldu ve bu oran %1,87’ye geriledi. Tüm hasta grubunun biyokimyasal parametreleri normaldi, LEV tedavisi sonrasında semptomları rahatlamayan bir hastada periferik nöropati saptandı.

Sonuç:

LEV, HBS üzerinde tedavi edici etkiye sahip olabilir. Özellikle epilepsi ve HBS’nin birlikte görüldüğü komorbid durumlarda tercih edilebilir. LEV’nin HBS üzerindeki tedavi edici etkilerini daha iyi ortaya koyabilmek için longitudinal ve prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Levetirasetam, Huzursuz Bacak sendromu, tedavi

Tam Metin (İngilizce)