Özgün Makale

Hemşirelik İntörn Öğrencilerinde Bebeklerde Uyku Güvenliği Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi

10.4274/jtsm.galenos.2020.33042

 • Sibel Serap Ceylan
 • Türkan Turan
 • Çiğdem Erdoğan
 • Selim Ceylan

Gönderim Tarihi: 22.09.2020 Kabul Tarihi: 15.12.2020 J Turk Sleep Med 2021;8(1):28-34

Amaç:

Sıfır-12 aylık bebeklerde uykuyla ilişkili bebek ölüm hızını düşürmek için uyku güvenliği önemli bir stratejidir. Özellikle ailelerin eğitiminde rolü olan hemşirelerin öğrencilik dönemleri süresince farkındalığının oluşturulması ve uyku güvenliği önerilerini benimsemesi sağlanmalıdır. Bu araştırmanın amacı hemşirelik intörn öğrencilerine verilen uyku güvenliği eğitiminin öğrencilerinin bilgi durumuna etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma randomize kontrollü bir çalışmadır. Araştırmaya bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve intörnlük uygulama dersini alan öğrenciler dahil edilmiştir. Öğrenciler randomizasyon ile deney ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna bebeklerde uyku güvenliğine yönelik eğitim verilmiş, kontrol grubuna ise eğitim verilmemiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı özellikler formu ve bebeklerde uyku güvenliği bilgi formu ile toplanmıştır.

Bulgular:

Araştırmada her iki gruptaki öğrencilerin çoğunluğunun bebeklerde uyku güvenliği ile ilgili eğitim almadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu klinik ve saha uygulama derslerinde 0-1 yaş arasındaki çocuğa bakım vermesine rağmen ebeveynlere uyku güvenliği eğitimi verenlerin sayısı çok azdır. Eğitim öncesinde her iki grubun bilgi puanları arasında istatistiksel olarak bir fark yoktur (p<0,05). Uyku güvenliği eğitiminden sonra deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p>0,05).

Sonuç:

Araştırmada öğrencilerin bebeklerde uyku güvenliğine yönelik yeterli bilgilerinin olmadığı saptanmıştır. Deney grubuna verilen bebeklerde uyku güvenliğine yönelik eğitim öğrencilerin bilgi düzeyini artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ani Bebek Ölümü sendromu, eğitim, hemşire, öğrenci, uyku güvenliği

Giriş

Güvenli uyku çevresi bebeğin sırtüstü pozisyonda, sağlam ve sert bir yüzeyde uykuya yatırıldığı, bebeğin uyku alanında boğulmasına neden olabilecek battaniye, yastık, oyuncak gibi nesnelerin olmadığı ve ebeveyn ile yatak paylaşımı yerine oda paylaşımının olduğu ortamlardır (1,2). Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişim Enstitüsü uyku ile ilişkili bebek ölümlerini azaltmak için 1994 yılında başlattığı bebekler için “sırtüstü uyku” kampanyasını 2013 yılında güncellemiş ve adını “güvenli uyku” şeklinde değiştirmiştir (3). Uyku güvenliği ile ilgili önemli çalışmaları olan bir diğer kuruluş Amerikan Pediyatri Akademisi (APA), 1992 yılında Ani Bebek Ölümü sendromunu (ABÖS) önlemek için uyku pozisyonu ile ilgili önerilerinde uyku sırasında yüzüstü pozisyondan kaçınılmasını önermiştir. 1994 yılında “sırtüstü uyku” kampanyasını başlatmıştır. APA 2000 yılında yan yatış uyku pozisyonunu önerilerinden çıkarmıştır. Bunun yanında da uyku ortamı ile ilgili öneriler getirmiştir (4). Ayrıca, APA sonraki yıllarda, yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve bebeklere bakım veren diğer sağlık merkezlerinde görev yapan sağlık profesyonelleri tarafından bu önerilerin benimsenmesini ve uygulanmasını istemiştir (5). APA, tanımlanmamış ölümler, ABÖS, yatakta boğulma dahil uykuya bağlı bebek ölümlerini azaltmak için güvenli uyku ortamları oluşturmayı önermektedir (1,5). APA’nın 2016 yılında yayınladığı rehberde yer alan bebeklerde güvenli uyku ortamları ile ilgili önerileri Tablo 1’de verilmiştir (5).

Ne yazık ki günümüzde yapılan çalışmalarda hala ebeveynlerin bebeklerde uyku güvenliği ile ilgili bilgilerinin olmadığı ve APA’nın önerilerine uymadıkları bildirilmiştir (6-9). ABÖS gibi olumsuz durumları önlemek ve risk faktörlerini azaltmak için sağlık personeline önemli görevler düşmektedir. Öncelikle bu konuda ebeveynlerin eğitilmesi esastır. Hemşirelerin doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde güvenli uyku ortamlarının oluşturulmasına yönelik ebeveyn eğitimlerinde önemli rolü bulunmaktadır (5,10,11). Özbörü Aşkan ve ark. (12) doğum sonu dönemde verilen emzirme danışmanlığının bu konuda eğitim vermek için iyi bir fırsat olduğunu belirtmektedir. Hemşireler sadece verdikleri eğitimler ile değil aynı zamanda yaptıkları uygulamalar ile de aileler üzerinde etkiye sahiptir. Ebeveynlerin bebeklerin uyku pozisyonu hakkında hemşireleri örnek aldıkları bildirilmiştir (13,14). Hastane ortamında hemşireler bebekleri sırtüstü pozisyonda yatırarak rol model olmalı ve her fırsatta ailelere eğitim ve danışmanlık vermelidir (15,16). Hemşire uyku güvenliği konusunda sadece ebeveynler için rol model olmaz. Aynı zamanda diğer sağlık personeli, işe yeni başlayan hemşire ve öğrenciler için de rol modeli oluşturmaktadır (16).

Ancak yapılan çalışmalarda sağlık personelinin güvenli uyku hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı belirlenmiştir (7,17,18). Bu nedenle sağlık çalışanlarının bilgi eksikliğinin giderilmesi ve farkındalıklarının artırılması için düzenli olarak eğitimler verilmelidir (1,5). Hemşirelere verilen eğitim, uyku güvenliğine yönelik APA’nın ve hemşirelik derneklerinin önerilerini, kurum politikalarını, hastane ve ev için önerilen güvenli uyku uygulamalarını kapsamalıdır (14). Bununla birlikte mezuniyet sonrasında verilen bu eğitimler hemşirelik müfredatında uyku güvenliğine yönelik konu ve uygulamalara yer verilmedikçe yeterli olmayabilir (19). Tıp, hemşirelik ve ebelik öğrencilerine bu konuda eğitim verilmesi belirlenen hedeflere ulaşmada oldukça önemlidir (20). Ayrıca hemşirelik ve tıp öğrencilerinin ABÖS ve güvenli uyku hakkında bilgi edinmeleri, onlara bebek ölümleri ile ilgili temel sorunları görme ve bu sorunlara yaklaşımları benimseme fırsatı vermektedir (21).

Literatürde sağlık personelinin ABÖS ve uyku güvenliğine yönelik bilgilerini değerlendiren çalışmalar bulunmasına rağmen geleceğin hemşiresi olan intörnlük öğrencilerinin bilgisini değerlendiren çalışmalar sınırlıdır. Ayrıca bu çalışmalarda öğrencilerin bilgi durumu resim yöntemi ile değerlendirilmemiştir. Bu araştırmanın amacı, hemşirelik intörn öğrencilerine verilen 0-1 yaş arasındaki çocuklarda güvenli uyku ile ilgili eğitimin öğrencilerin bilgi düzeyine etkisini incelemektir.


Gereç ve Yöntem

Araştırmanın tipi, yeri ve zamanı

Bu araştırma randomize kontrollü bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Şubat-Mart 2020 tarihlerinde bir üniversitesinin hemşirelik bölümünde toplanmıştır.

Araştırmanın evren ve örneklemi

Araştırmanın evrenini ilgili üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve intörn uygulaması dersine kayıtlı 160 öğrenci oluşturmuştur. İntörn uygulaması dersinin hangi şubesinin deney veya kontrol grubuna alınacağı kura yöntemi ile belirlenmiştir. Örneklem seçimine gidilmeyip tüm öğrencilere ulaşılması ve her iki gruba da 80’er öğrenci alınması planlanmıştır. Deney grubunda 70 öğrenci, kontrol grubunda 60 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri tanıtıcı özellikler formu ve bebeklerde uyku güvenliği bilgi formu ile toplanmıştır.

Tanıtıcı özellikler formu: Katılımcıların yaşı, cinsiyeti ve bebeklerde uyku güvenliği uygulamalarına yönelik soruların yer aldığı formdur.

Bebeklerde uyku güvenliği bilgi formu: Bu formda katılımcıların bebeklerde uyku güvenliğine yönelik risk faktörlerini bilme düzeyini ölçmek amacıyla hazırlanmış 2 adet resimli soru bulunmaktadır. Formda bulunan resimlere yerleştirilen risk faktörleri literatür taranarak belirlenmiştir (1,2,5). Birinci resimde (Şekil 1) bebeklerin uyku ortamı ile ilgili risk faktörleri (ebeveyn-bebek yatak paylaşımı, yüzüstü pozisyonda uyuma, yüksek oda ısısı, battaniye, sigara kullanımı ve bebek yatağının kalorifer yanına yerleştirilmesi), ikinci resimde de (Şekil 2) bebeğin yatağı ile ilgili risk faktörleri (yastık kullanımı, oyuncak, yumuşak yatak, battaniye ve yan yatar pozisyonda uyuma) bulunmaktadır. Bebeklerde uyku güvenliği formu oluşturulduktan sonra görüşlerinin alınması için çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ve halk sağlığında öğretim üyesi olan toplam 10 uzmana gönderilmiştir. Resimlerin anlaşılabilirliğine ve değerlendirilmesinin uygunluğuna yönelik uzmanların görüşleri alınmıştır. Uzmanlardan resimlerde bulunan her bir risk faktörünü “a=uygun, b=madde biraz gözden geçirilmeli, c=madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve d=madde uygun değil” şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen uzman görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda hesaplanan Kapsam Geçerliliği indeksi değerleri 0,90 ile 1,00 arasında değişmektedir. Bu değerler resimlerde bulunan risk faktörlerinin iyi ifade edildiğini göstermektedir (22,23). Bu nedenle resimlerde bulunan risk faktörleri ile ilgili herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmamıştır. Resimlerin kapsam geçerliliğinden sonra teknik geçerliliği için ön uygulaması yapılmıştır. Ön uygulamaya çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinde çalışan 20 hemşire dahil edilmiştir. Ön uygulamadan sonra formda bir değişiklik yapılmamıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri iki aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada her iki gruptaki öğrencilere araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. Öğrencilerin birinci anket uygulaması eğitim öncesinde yapılmıştır. Anket formları toplandıktan sonra deney grubundaki öğrenciler eğitim verileceği gün ve saat hakkında bilgilendirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında deney grubundaki öğrencilere 0-1 yaş arasındaki bebeklerde uyku güvenliğine yönelik eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında öğrencilere ikinci anket uygulaması için formlar tekrar dağıtılmış ve formda yer alan soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin anket formunu cevaplamaları sırasında birbirleri ile etkileşimleri engellenmiştir. Kontrol grubunun ikinci anket uygulaması ise deney grubu ile etkileşimlerini önlemek için eş zamanlı olarak yapılmıştır.

İstatistiksel Analiz

Araştırmanın verileri PASW 18 programında analiz edilmiştir. Tanımlayıcı özelliklerin analizinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Kapsam Geçerliliği indeksi Davis tekniği ile hesaplanmıştır. Grupların homojenliği ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılıma uyumu, normallik testlerinden Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiş, verilerin normal dağılıma uyduğu belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki farklılıkların analizinde bağımsız iki grup t-testi kullanılmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın etik kurul onayı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Uygulamalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır (05.02.2020 tarih ve 60116787-020/10340 sayı). Araştırmanın yürütülebilmesi için ilgili fakültenin dekanlığından yazılı izin alınmıştır. Katılımcılara araştırma hakkında bilgi verildikten sonra sözlü ve yazılı onamları sağlanmıştır.


Bulgular

Araştırmada deney grubundaki öğrencilerin yaş ortalaması 21,78±0,63 ve %85,7’si kadındır. Kontrol grubundaki öğrencilerin yaş ortalaması 21,82±0,77 olup %88,3’ü kadındır. Deney ve kontrol grubundaki öğrenciler arasında yaş, cinsiyet ve daha önce eğitim alma açısından bir fark yoktur. Araştırmada deney grubundaki öğrencilerin %55,7’sinin, kontrol grubundaki öğrencilerin de %51,7’sinin bebeklerde uyku güvenliğine yönelik eğitim almadığı belirlenmiştir. Her iki gruptaki öğrencilerin çoğunluğunun (deney grubu: %60, kontrol grubu: %53,3) 0-1 yaş arasındaki bebeğe bakım verdiği, ancak çoğunluğunun (deney grubu: %92,9, kontrol grubu: %93,7) ebeveynlere bebeklerde güvenli uyku eğitimi vermediği görülmüştür (Tablo 2).

Tablo 3’te öğrencilerin birinci ve ikinci anket uygulamasındaki bilgi puanları verilmiştir. Birinci anket uygulamasında öğrencilerin gruplara göre bilgi puanları arasında bir fark saptanmamıştır (p<0,05). İkinci anket uygulamasında deney grubundaki öğrencilerin eğitim sonrası bilgi puanlarının kontrol grubundaki öğrencilerin bilgi puanından yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p=0,000).

Öğrencilerin birinci anket uygulamasında 0-1 yaş arası çocuklarda risk faktörlerini resimlerde bulabilme durumu incelendiğinde; her iki grupta da en fazla battaniye, yastık, yumuşak yatak kullanımı ve bebeklerin uyku pozisyonu ile ilgili risk faktörlerini bulamadıkları belirlenmiştir (Tablo 4).

Hemşirelik öğrencilerinin ikinci anket uygulamasında uyku güvenliğine yönelik risk faktörlerini saptayabilme durumlarına bakıldığında eğitim verilen deney grubunun risk faktörlerini daha fazla oranda belirleyebildikleri görülmüştür (Tablo 5).


Tartışma

Bu araştırmada hemşirelik intörn öğrencilerinin bebeklerde uyku güvenliği hakkındaki bilgi durumları ve verilen eğitim ile bilgi durumlarındaki değişim incelenmiştir. İntörnlük, hemşirelik eğitiminde kullanılan klinik uygulama türlerinden birisidir. Bu yöntemin amacı öğrencilerin ilk üç yılda yer alan mesleki dersleri başardıktan sonra edindikleri bilgi ve becerileri sağlık kurumlarında uygulayıp pekiştirmelerini sağlamak, karar verme becerilerini geliştirmek ve mezuniyet öncesinde mesleki deneyim kazanmalarına fırsat vermektir (24). İntörnlük dönemi bebeklerde uyku güvenliği konusunda öğrenci hemşirelerin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde önemli dönemlerden birisidir. Çünkü geleceğin hemşireleri geleceğin annelerinin bu konuda eğitilmesinden sorumlu olacaktır (25). ABÖS oranlarını azaltmak için 0-1 yaş arası çocuklarda güvenli uyku ortamlarının oluşturulması stratejilerden birisidir (5). Bu konuda sağlık personeline önemli görevler düşmektedir. Ancak sağlık personelinin daha öğrencilik yıllarında bilinçlendirilmesi bu konuda atılacak ilk adımdır (21).

Yapılan araştırmada intörn hemşirelerin bebeklerde güvenli uyku uygulamalarına yönelik yeterli bilgilerinin olmadığı belirlenmiştir. Benzer olarak Graham ve Peoples (26) çalışmalarında hemşirelik öğrencilerinin ABÖS’ye yönelik risk faktörlerini ve korunma stratejilerini bilmediklerini saptamışlardır. Yine Burgess ve ark. (19) çalışmalarında, hemşirelik öğrencilerinin bebeklerde güvenli uyku ile ilgili bilgilerini, bu bilgilerin uygulamalarına etkisini incelemişler ve bu konuda öğrencilerin bilgilerinin düşük olduğunu bulmuşlardır. Bununla birlikte araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun bebeklerde uyku güvenliği ile ilgili bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum mezuniyet sonrasında bebekler için güvenli uyku ortamları oluşturmalarına, ebeveynlere bu konuda doğru ve yeterli bilgi vermelerine engel oluşturabilir (25). Nitekim yapılan çalışmalarda da hemşirelerin 0-1 yaş arasındaki bebeklerde güvenli uyku uygulamalarına yönelik bilgilerinin yeterli olmadığı gösterilmektedir (18,27-31).

Yapılan araştırmada verilen bebeklerde uyku güvenliği eğitiminin öğrencilerin bilgi düzeyini artırdığı belirlenmiştir. Rholdon ve ark. (32) yaptıkları çalışmada hemşirelik öğrencilerine simülasyon yöntemi ile bebeklerde güvenli uykuya yönelik eğitim vermişler ve bu eğitimin öğrencilerin bilgi ve becerilerine olumlu etkisi olduğunu bildirmişlerdir. Her iki eğitim yönteminde de öğrencilerin bilgi düzeyinin artması hemşirelik öğrencilerine ABÖS ve uyku güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Araştırma bulgularına göre öğrencilerin bilgi eksikliği genellikle uyku pozisyonu, yatakta bebeğin boğulmasına neden olabilecek yastık, battaniye ve oyuncak bulundurma ile ilgiliydi. Güvenli uyku uygulamaları konusunda yetersiz bilgiye sahip öğrencilerin, mezun olduklarında ebeveynleri eksik ve yanlış bilgilendirebileceği düşünülmektedir. Nitekim de Luca ve ark. (30) çalışmalarında pediyatri doktorlarının sadece %58’inin bebeklerde uyku için sırtüstü pozisyonu önerdiğini belirlemişlerdir. Dowling ve ark. (33) yenidoğan hemşirelerinin uyku pozisyonu olarak %73’ünün sırtüstü, diğerlerinin de yüzüstü ve yan yatış pozisyonunu önerdiğini saptamışlardır. Bir diğer gözlemsel çalışmada McMullen ve ark. (34) hastane ortamında hemşirelerin %70’inin çocukları sırtüstü pozisyonda yatırdığını bildirmişlerdir. Hodges ve ark. (35) lohusa servisinde çalışan hemşirelerde yaptıkları araştırmada hemşirelerin güvenli uyku önerileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını bulmuşlardır. Bununla birlikte hastanelerin güvenli uyku politikalarını inceleyen Miller ve ark. (36) hastanelerin %44’ünün güvenli uyku politikasına sahip olduğunu bildirmişlerdir. Tüm bu araştırmaların bulgularından yola çıkarak ebeveynlerin de uyku güvenliği konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu söylenebilir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada Ayyıldız ve ark. (9) ebeveynlerin uyku güvenliğine yönelik bilgi ve uygulamalarını incelemişler ve ebeveynlerin genellikle uyku pozisyonu, yastık ve battaniye kullanımı ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu saptamışlardır.

Uyku ile ilişkili bebek ölümlerinin önlenmesi için oluşturulan uyku güvenliğine yönelik önerilerin başarısı sağlık personelinin bilgi ve uygulamalarına bağlıdır (16). Üniversite döneminde öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması, mezuniyet sonrasında da hizmet içi eğitim, konferans gibi eğitim etkinlikleri ile güncel bilgi ve uygulamalardan haberdar olmaları sağlanmalıdır.


Sonuç

Yapılan araştırmanın bulguları hemşirelik öğrencilerinin bebeklerde uyku güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, verilen eğitimin bilgi düzeyini artırdığını göstermiştir. Her ne kadar hemşirelik eğitim müfredatı yoğun olsa da öğrenciler için ilgili derslerde ve stajlarda 0-1 yaş arasındaki bebeklerde uyku güvenliği ile ilgili konulara yer verilmesi, ders dışı etkinlik olarak seminer ve kurs gibi etkinliklerin düzenlenmesi önerilmektedir.

Etik

Etik Kurul Onayı: Araştırmanın etik kurul onayı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Uygulamalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır (05.02.2020 tarih ve 60116787-020/10340 sayı).

Hasta Onayı: Katılımcılara araştırma hakkında bilgi verildikten sonra sözlü ve yazılı onamları sağlanmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Konsept: S.S.C., T.T., Ç.E., S.C., Dizayn: S.S.C., T.T., Ç.E., S.C., Veri Toplama veya İşleme: S.S.C., T.T., Ç.E., Analiz veya Yorumlama: S.S.C., Literatür Arama: S.S.C., T.T., Yazan: S.S.C.

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.


 1. Task Force on Sudden Infant Death Syndrome, Moon RY. SIDS and other sleep-related ınfant deaths: expansion of recommendations for a safe ınfant sleeping environment. Pediatrics 2011;128:e1341-67. doi: 10.1542/peds.2011-2285.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Sudden Unexpected Death and Sudden Infant Death Syndrome: About SUID and SIDS. [Internet]. Available from: https://www.cdc.gov/sids/about/index.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fsids%2FAboutSUIDandSIDS.htm
 3. Salm Ward TC, Balfour, GM. Infant safe sleep ınterventions, 1990- 2015: A review. J Community Health 2015;41:180-96.
 4. Task Force on Infant Sleep Position and Sudden Infant Death Syndrome. Changing concepts of sudden infant death syndrome: Implications for infant sleeping environment and sleep position. Pediatrics 2000;105:650-6.
 5. AAP Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other sleep-related infant deaths: updated 2016 recommendations for a safe infant sleeping environment. Pediatrics 2016;138:e20162938. doi: 10.1542/peds.2016-2938
 6. Erdoğan Ç, Turan T Mothers’ preferences for safe sleep in newborns. J Turkish Sleep Med. 2018;5:58-61.
 7. Cesar JA, Marmitt LP, Carpena MX, Pereira FG, Neto JDM, Neumann NA, Acevedo JD. Maternal knowledge and unsafe baby sleep position: a cross-sectional survey in southern Brazil. Maternal Child Health J 2019;23:183-90.
 8. Ruitz Botia IR, Peñarroya PC, Izquierdo AD, Sánchez JMM, Santamaria, AB. [Sudden infant death syndrome: Do the parents follow the recommendations?] An de Pediatr (Barc) 2020;92:222-8.
 9. Ayyıldız TK, Özdemir S, Topan A, Cebeci E, Kuzlu N, Toplu M. Estimation of awareness of acts and ınformation on sleep safety in those parents that have 0-13-month-old babies. J Turkish Sleep Med 2020;2:73-9.
 10. Grazel R, Phalen AG, Polomano RC. Implementation of the American Academy of Pediatrics recommendations to reduce sudden infant death syndrome risk in neonatal intensive care units: an evaluation of nursing knowledge and practice. Adv Neonatal Care 2010;10:332-42.
 11. Hitchcock SC, Ruhl C. Nurses leading safe infant sleep initiatives in the hospital setting. Nurs Womens Health 2019;23:148-62.
 12. Özbörü Aşkan Ö, Keskindemirci G, Kılıç A, Gökçay G. Evaluation of sleep safety in ınfants: preliminary results of the pilot study. Cocuk Dergisi 2018;18:135-9.
 13. Flook DM, Vincze DL. Infant safe sleep: Efforts to improve education and awareness. J Pediatr Nurs 2012;27:186-8.
 14. Goodstein MH, Bell T, Krugman SD. Improving infant sleep safety through a comprehensive hospital-based program. Clin Pediatr (Phila) 2015;54:212-21.
 15. Carrier CT. Back to sleep: A culture change to improve practice. Newborn Infant Nurs Rev 2009;9:163-8.
 16. Newberry JA. Creating a safe sleep environment for the infant: what the pediatric nurse needs to know. J Pediatr Nurs 2019;44:119-22.
 17. Yikilkan H, Unalan PC, Cakir E, Ersu RH, Cifcili S, Akman M, Uzuner A, Dagli E. Sudden infant death syndrome: how much mothers and health professionals know. Pediatr Int 2011;53:24-8.
 18. Efe E, Inal S, Bal Yılmaz H, Çetin H, Turan T, Altun E, Çalışır H, Arıkan D. Nurses’ and paediatricians’ knowledge about infant sleeping positions and the risk of sudden infant death syndrome in Turkey. Healthmed 2012;6:140-7.
 19. Burgess A, Bell T, Cirelli J, Clymer BJ, Goodstein MH. Nursing Students’ Knowledge and Attitudes Toward Infant Sleep Safety. Teach Learn Nurs 2017;12:289-94.
 20. Cirelli J, Clymer B, Burgess A, Aguilar J, Bell T, Goodstein M. Evaluation of Nursing School Educators’ Knowledge and Attitudes Regarding Infant Sleep Safety. Nurs Educ Perspect 2018;39:E7-13.
 21. Lerner H, McClain M, Vance JC. SIDS education in nursing and medical schools in the United States. J Nurs Educ 2002;41:353-6.
 22. Büyüköztürk Ş. Factor analysis: Basic concepts and using to development scale. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2002;32:470-83.
 23. Zamanzadeh V, Rassouli M, Abbaszadeh A, Alavi-Majd H, Nikanfar AR, Ghahramanian A. Details of content validity and objectifying it in ınstrument development. NPT 2014;1:163-71.
 24. Bahçecioğlu Turan G, Tan M, Dayapoğlu N. Determining the opinions of clinic nurses and nursing students about internship. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;20:170-9.
 25. Huffman AD, Smok-Pearsall SM, Silvestri JM, Weese-Mayer DE. SIDS risk factor awareness: assessment among nursing students. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1999;28:68-73.
 26. Graham J, Peoples M. Nursing student knowledge and compliance with SIDS prevention strategies. Infant 2019;15:29-32.
 27. Voos KC, Terreros A, Larimore P, Leick-Rude MK, Park N. Implementing safe sleep practices in a neonatal intensive care unit.  J Matern Fetal Neonatal Med 2015;28:1637-40.
 28. Patton C, Stiltner D, Wright KB, Kautz DD, Ikuta L, Zukowsky K. Do nurses provide a safe sleep environment for infants in the hospital setting? An integrative review. Adv Neonatal Care 2015;15:8-22.
 29. Bartlow KL, Cartwright SB, Shefferly EK. Nurses’ knowledge and adherence to sudden infant death syndrome prevention guidelines. Pediatr Nurs 2016;42:7-13.
 30. de Luca F, Gómez-Durán EL, Arimany-Manso J. Paediatricians’ practice about sudden infant death syndrome in Catalonia, Spain. Matern Child Health J 2017;21:1267-76.
 31. Colson ER, Schaeffer P, Hauck FR, Provini L, McClain M, Corwin MJ, Drake EE, Kellams AL, Geller NL, Tanabe K, Moon RY. Facilitators and barriers to implementation of safe infant sleep recommendations in the hospital setting. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2019;48:332-40.
 32. Rholdon RD, Lemoine J, Templet TA. Simulation: Improving knowledge and retention of ınfant safe sleep practices. Clin Simul Nurs 2018;19:38-42.
 33. Dowling D, Barsman SG, Dowling DA, Damato EG, Czeck P. Neonatal nurses’ beliefs, knowledge, and practices in relation to sudden infant death syndrome risk-reduction recommendations. Adv Neonatal Care 2015;15:209-19.
 34. McMullen SL, Fioravanti ID, Brown K, Carey MG. Safe sleep for hospitalized infants. MCN Am J Matern Child Nurs 2016;41:43-50.
 35. Hodges NL, Anderson SE, McKenzie LB, Katz ML. Certified nurse-midwives’ knowledge, attitudes, and behaviors about ınfant safe sleep. J Midwifery Womens Health 2018;63:196-204.
 36. Miller TJ, Ward TCS, McClellan MM, Dawson L, Ford K, Polatty L, Walcott RL, Corso PS. Implementing a statewide safe to sleep hospital ınitiative: Lessons learned. J Community Health 2018;43:768-74.