Özgün Makale

Günlük Solvent Maruziyeti Olan İşçilerde Uyku Apnesi

10.4274/jtsm.58077

  • Gülseren Sağcan
  • Aylin Pıhtılı
  • Züleyha Bingöl
  • Gülfer Okumuş
  • Esen Kıyan

Gönderim Tarihi: 09.08.2018 Kabul Tarihi: 17.10.2018 J Turk Sleep Med 2018;5(3):67-72

Amaç:

Solvent maruziyeti olan işçilerde uyku apne sıklığını ve maruziyet seviyesi ile uyku apne arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya günlük solvent maruziyeti olan sokak tabelası boya işçileri alındı. Solvent maruziyet seviyesi, Heiskel’in sınıflandırmasına göre kategorize edildi. Nörodavranışsal semptomlar, Questionnaire 16 anketi kullanılarak değerlendirildi. İşçilerin polisomnografik verileri ve Questionnaire 16 anketi skorları sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Bulgular:

On altı erkek tabela boyacısı işçi ile kontrol grubu olarak 16 sağlıklı erkek çalışmaya dahil edildi. Tüm işçilerin günlük solvent maruziyeti mevcuttu (maruziyet süresi: 7,9±6,8 yıl). İşçilerde uyku apne sıklığı, kontrol grubuna göre daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla; %44, %31, p=0,716). Uyku apnesi olan işçilerin apne-hipopne indeksi uyku apnesi olan kontrol grubuna göre daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı (sırasıyla; 25,7±21,03/saat, 14,7±7,86/saat, p=0,169). Solvent maruziyeti olan uyku apne tanılı işçilerin, 2’sinde santral (%28,5), 3’ünde obstrüktif, 2’sinde hızlı göz hareketi ile ilişkili uyku apne saptandı. Uyku apne saptanan işçilerin, solvent maruziyet süresi uyku apne saptanmayanlara göre daha yüksekti (sırasıyla; 12,9±7,0 yıl, 4,2±3,6 yıl, p=0,008). İşçilerin ortalama Questionnaire 16 anketi skoru, kontrol grubundan daha yüksekti (sırasıyla; 4,5±3,24, 2,6±1,6 p=0,047). Questionnaire 16 anket skoru, solvent maruziyet süresi ve polisomnografik parametreler ile korele değildi.

Sonuç:

Günlük solvent maruziyeti olan işçilerin çoğunda uyku apne saptandı. Uyku apnesi olan işçiler, uyku apnesi olmayan işçilere göre, daha uzun solvent maruziyet süresine sahipti. Bu nedenle, uzun yıllar solvente maruz kalan işçiler uyku apne açısından sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Apne-hipopne indeksi, mesleksel solvent, organik solvent, obstrüktif uyku apne, uyku apne

Tam Metin (İngilizce)