Editörden

Editörden

  • Murat Aksu

J Turk Sleep Med 2019;6(3):0-0

Değerli Okurlar;

Dergimizin 6 cildinin 3. sayısında yine birlikteyiz. Bu sayımızda size öncellikle dergimizin indekslenme faaliyetleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi, indekslenme dergilerin ve yazarların eserlerinin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir unsurdur. Bizler de bu nedenle dergimizin daha çok sayıda ve genişlikte indekslerde yer almasını sağlamaya çalışmaktayız. Elimizde tuttuğumuz bu sayıda da bir yeni indekste yer almanın mutluluğunu yaşamaktayız. Dergimiz, EUROPUB indeks veri tabanına da girmesi ile 18 farklı indekste taranmaktadır. Journal of Turkish Sleep Medicine (Türk Uyku Tıbbı Dergisi), Web of Science-emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO Database, British Library, Index Copernicus, CINAHL Complete Database, DOAJ, ProQuest Health & Medical Complete, Gale, J-Gate, IdealOnline, ROOT INDEXING, Türk Medline, Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA, EuroPub ve Türkiye Atıf Dizini’nde in dekslenmektedir.

Sevgili okurlarımız; bu sayımızda 7 özgün makale ve 1 olgu sunumunu sizlere ulaştırmaktayız. Özgün makalelerimizden ilki, son yıllarda parkinson hastalığı tedavisinde önemli bir seçenek olan derin beyin uyarımı cerrahisinin uyku üzerine etkisini araştıran bir çalışmadır. Sunulan çalışmada iki taraflı subtalamik çekirdeğe uyarı uygulanan 8 olgunun işlem öncesi ve sonrası polisomnografi verileri karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuç, bu olgularda uyku parametrelerinde değişiklik olmadığı şeklindedir. Çalışmanın son derece ilgi çekici olduğunu düşünme kteyiz.

İkinci özgün makale ise başka bir nörodejeneratif hastalıkta, Alzheimer Hastalığı’nda ışık uygulamasının uyku ve günlük aktivite üzerine etkisini araştırmaktadır. Bu çalışmada da yine son derece ilginç veriler elde edilmiştir ve bu hastalarda ışık uygulamasının uyku periyotlarını uzattığı gösterilmiştir.

Dergimizdeki üçüncü özgün çalışma, İran’da yapılmış olan ve uyku tıbbı kliniğinde en sık karşılaşılan hastalık gruplarından olan insomnide kabul ve kararlılık tedavisinin etkinliğini gösteren tek kollu bir çalışmadır.

Dergimizin bu sayısında ayrıca bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yayınlanmıştır. Bu çalışmada Uyku ve Yaşam Tarzı Anketi’nini geçerliliği ve güvenilirliği çalışılmıştır.

Dergimizde yer alan anket çalışmasında ise tıp fakültesi öğrencilerinde uyku bozuklukları araştırılmıştır. Gebelerde fiziksel aktivitesi ile uyku ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki ise baş ka bir özgün makalede irdelenmiştir.

Son özgün çalışma ise son derece ilginç bir konuyu araştırmıştır: Kadın futbolcularda uyku yoksunluğunun fiziksel performansa etkisi araştırılmıştır.

Dergimizde bir adet de olgu sunumu yer almaktadır. Bu olgu sunumunun da ilgi çekici olduğunu düşünmekteyiz. Bu olgu ise ilk semptomu gündüz aşırı uykululuk olan bir amyotrofik lateral skleroz olgusudur.

Altıncı cildimizin bundan sonraki sayısı, 20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi’nde sunulacak bildirilerden oluşacaktır. 2-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan bu kongrede de bilimsel değeri yüksek bildirilerin sunulacağını düşünmekteyiz. Kongrede yer alan tüm çalışmaları dergimizde sizlere ulaştırmayı planlamaktayız. JTSM, Türk Uyku Tıbbı’nın en büyük bilimsel platformu olmaya devam edecektir. Bu konudaki en önemli destekçimizin, si z uyku tıbbı emekçileri olduğunun bilincindeyiz.

Saygılarımla;

Prof. Dr. Murat Aksu
Editör